Over deze website

Dit is de officiële website van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De 3 gemeenten werken samen in het sociaal domein.

Meerinzicht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Hebt u suggesties voor verbeteringen? Opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Laat ons dat dan weten via contact@meerinzicht.nl.
Wij gaan met uw bericht aan de slag en laten u weten wat we doen met uw suggesties.

Op de pagina's van meerinzicht.nl staan ook links naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties. Meerinzicht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Meerinzicht streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

De toegankelijkheidsverklaring van Meerinzicht over deze website vindt u op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Per 23 maart 2021 is de website van Meerinzicht vervangen voor een nieuwe website. De technische realisatie, ontwerp, onderhoud en hosting wordt gedaan door OpenGemeenten

Meerinzicht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft als doel om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom dat nodig is.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Meerinzicht heeft van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de taak gekregen om inwoners te ondersteunen op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en inkomen, belastingen, jeugdhulp en Leerlingzaken- en vervoer. Wanneer u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of ondersteuning nodig hebt bij het huishouden is het noodzakelijk dat wij uw gegevens verwerken.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij in sommige gevallen systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of andere informatiesystemen. Wij zullen u altijd uitleggen waarom de gegevens nodig zijn en met wie wij uw gegevens eventueel delen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Meerinzicht verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de hiervoor genoemde taken uit te voeren. Het gaan dan om gegevens als uw naam, adres, woonplaats, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en uw Burgerservicenummer. Soms is het noodzakelijk om ‘bijzondere persoonsgegevens’ te verwerken. Dit zijn persoonsgegevens die privacygevoeliger zijn dan algemene gegevens, zoals uw woonplaats. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend als het nodig is om u te ondersteunen bij uw hulpvraag. Een voorbeeld hiervan is dat wij inzicht nodig hebben in uw financiële gegevens als u een uitkering aanvraagt. 

Meerinzicht zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. In een aantal gevallen moeten uw gegevens langer bewaard worden op grond van de Archiefwet.

Met wie delen wij uw gegevens?

In sommige gevallen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen met anderen. Een voorbeeld hiervan is dat wij uw gegevens delen met de leverancier die een hulpmiddel, zoals een rolstoel, aan u levert. Meerinzicht zal dus persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om aan uw hulpvraag te voldoen of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat ook zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. 

Welke rechten heeft u als inwoner?

Als inwoner heeft u verschillende manieren om invloed uit te oefenen op de gegevens die wij van u verwerken. Zo kan u een verzoek tot inzage indienen, uw gegevens laten corrigeren of verwijderen. Wanneer u een beroep hierop wilt doen dan kan u voor meer informatie terecht op de website van de gemeente waar u woont. 

Hoe gaan wij om met gegevensverwerking middels cookies?

Bij uw bezoek aan onze website worden uw gegevens vastgelegd (o.a. IP-adres en functionele cookies). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de technische werking van onze website te garanderen. 

Met wie kan u contact opnemen?

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u vragen, verzoeken of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval, mail deze dan naar het mailadres: fg@meerinzicht.nl. Schriftelijk kan via het contactadres van Meerinzicht, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Wij zullen binnen vier weken uw verzoek afhandelen. 

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of verzoek kan u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan het bestuur van Meerinzicht. In de brief geeft u duidelijk aan waarover uw klacht gaat. U kan daarvoor ook gebruik maken van het contactformulier op de website. U heeft op grond van de privacywetgeving ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacy-toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meerinzicht hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen en daarmee uw persoonsgegevens. Hiervoor neemt Meerinzicht passende maatregelen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan ook contact op met ons via fg@meerinzicht.nl

 • Om veilig vertrouwelijke informatie of (grote) bestanden te kunnen delen via e-mail, gebruiken we ZIVVER.
 • Dit programma versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens en alleen de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen.
 • Een e-mail via ZIVVER heeft een blauwe link met de tekst 'Klik voor bericht'. Via deze link komt u automatisch in de beveiligde omgeving van ZIVVER.
 • U kunt toegang krijgen tot deze omgeving met een code die wij u toesturen of met een sms-code die u op uw telefoon ontvangt. 
 • Binnen de beveiligde omgeving van ZIVVER kunt u ook een reactie sturen op het bericht dat u van ons hebt ontvangen. Daarvoor kunt u klikken op de knop 'Beantwoorden'. 
 • Kijk voor meer informatie op de website van ZIVVER.

Meerinzicht hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Zwakke plekken kunnen op 2 manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden. Ons Responsible Disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken.

Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Responsible Disclosure en zal Meerinzicht uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen het volgende van u:

 • Mail uw bevindingen naar responsibledisclosure@meerinzicht.nl.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings-) producten.
 • Contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet, dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekort schieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat wil zeggen als het op overigens volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks) in het algemeen te eenvoudig is om hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. U dient daarbij alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van u verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Uw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente en niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente werkzaam zijn
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten:

 • Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.
 • Wij kunnen u een bedankje bieden afhankelijk van de aard en omstandigheden. Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

 • Deze website is gemaakt met het open source content management systeem TYPO3.
 • Technische realisatie, ontwerp, onderhoud en hosting door OpenGemeenten.