Veel gestelde vragen WOZ

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet is ingevoerd om de waarde van een pand uniform vast te stellen. Gemeenten hebben de taak om jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen vast te stellen (te taxeren). De WOZ-waarde wordt berekend naar de peildatum van 1 januari van het vorige jaar.

Informatie over het opvragen taxatieverslag

Dit is niet het geval. Op basis van de verwachte kosten wordt jaarlijks het nieuwe tarief berekend. Daarnaast hebben gemeenten ook te maken met stijgende kosten en inflatie. Het is goed mogelijk dat gemeenten hun tarieven verlagen als de WOZ-waarden stijgen. Het zal in ieder geval zeker niet zo hard stijgen als de WOZ-waarden.

Hiervoor wordt de vergelijkingsmethode gebruikt. De verkoopcijfers en  de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol. De WOZ-waarde is de marktwaarde, rekening houdend met enkele waarderingsvoorschriften. De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum op 1 januari van het vorige jaar.

De waardepeildatum voor 2024 is 1 januari 2023. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar de situatie van de woning op 1 januari 2023 (toestandspeildatum) en naar de verkoopprijzen (waardepeildatum) rond 1 januari 2023. In de meeste gevallen is zowel de waardepeildatum, als de toestandspeildatum 1 januari 2023.

Wanneer er na de waardepeildatum in de loop van 2023 een verbouwing heeft plaatsgevonden, of er iets is veranderd aan uw woning, dan wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) bij het begin van 2024.

Bij een verbouwing in de loop van 2023 wordt voor de WOZ-waarde in 2024 de toestandspeildatum dus 1 januari 2024, terwijl de waardepeildatum 1 januari 2023 blijft. Op deze manier worden waardeveranderingen door verbouwingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

De Onroerende zaakbelasting (OZB) is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de belasting wordt opgelegd, eigenaar is van de woning belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar.

Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ moeten ook onroerende zaken in aanbouw worden gewaardeerd. De WOZ-waarde dient te worden bepaald naar de feitelijke toestand van de woning aan het begin van het tijdvak (1 januari van het kalenderjaar waarvoor de belasting wordt opgelegd). Hierbij wordt de grond volledig gewaardeerd en voor de opstallen alleen het percentage dat gereed is aan het begin van het tijdvak.

Meer informatie vindt u op: https:/www.waarderingskamer.nl/woz-voor-woningen/woningen-in-aanbouw/

Het is voor ons niet mogelijk om voor individuele gevallen de tekst op de aanslag aan te passen. Wanneer uw woning nog in aanbouw was in 2023 of u in 2023 in de woning bent ingeschreven, dan wordt de WOZ-waarde bepaald naar toestandspeildatum 1-1-2024.

Ieder jaar opnieuw wordt de WOZ-waarde bepaald met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Hiervoor worden de ontwikkelingen op de woningmarkt gevolgd. Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van vorig jaar, betekent dit niet dat de WOZ-waarde van dit jaar gelijk is gebleven. De invloeden van de woningmarkt worden meegenomen in de bepaling van de WOZ-waarde.

De dagtekening is de datum die vermeld staat op de brief die u ontvangen heeft.

Het aantal vierkante meters dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte wordt per onderdeel (bijvoorbeeld woning, aanbouw, berging, garage, dakkapel) en verdieping door ons geregistreerd en bij elkaar opgeteld.

De WOZ-waarde van woningen is een openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen op het online WOZ-waardeloket: https://www.wozwaardeloket.nl/.

Het WOZwaardeloket laat de totale gebruiksoppervlakte zien van uw woning en aangebouwde bijgebouwen. Als u bijvoorbeeld een aangebouwde berging of garage heeft, wordt deze in de oppervlakte van het totale pand getoond. In het taxatieverslag van uw woning kunt u zien dat er in de waardering rekening gehouden wordt met de verschillende oppervlaktes, een m2 prijs van een garage is natuurlijk lager dan die van woonruimte.

Dit klopt niet. De Waarderingskamer controleert jaarlijks of gemeenten de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren en of de kwaliteit van de taxatie goed is. Die mag niet te hoog of te laag zijn en moeten zijn gebaseerd op de verkoopcijfers van het afgelopen kalenderjaar. De gemeente moet hierin objectief zijn en mag dus niet te hoog of te laag waarderen.

Ieder jaar worden de WOZ-waarden opnieuw bepaald op basis van marktwaarden rondom peildatum. De peildatum voor dit jaar is 01-01-2023. Er wordt door de taxateurs van de gemeente bekeken welke vergelijkbare woningen er zijn verkocht omstreeks deze genoemde peildatum.

In de huidige woningmarkt, waar er veel sprake is van allerlei ontwikkelen die de (verkoop) waarde van een woning kunnen beïnvloeden, is het goed mogelijk dat de verkoopprijzen stijgen of dalen gedurende het jaar. Echter wordt er voor de WOZ-waarden gekeken verkoopprijzen rondom peildatum.

Het is dus goed mogelijk dat de verkoopprijzen aan het eind van 2023 zijn gedaald, maar dit niet het geval was rondom peildatum.

Video uitleg WOZ-waarde Waarderingskamer