Bezwaar maken tegen een beslissing van het sociaal domein

U kunt bezwaar indienen bij de gemeente waar u woont. 

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze periode verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
  • Deze periode gaat in op de dag na de verzenddatum van de brief of het online formulier.
  • Als de gemeente uw bezwaar heeft afgekeurd, kunt u in het besluit zien of u beroep indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Verzoek voorlopige voorziening

  • U kunt het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan digitaal of schriftelijk. De brief kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  • U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.
  • Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.