Bezwaar maken tegen een beslissing van het sociaal domein

U kunt bezwaar indienen bij de gemeente waar u woont. 

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

  • De gemeente behandelt uw bezwaar binnen 12 weken.
  • De beslistermijn van 12 weken gaat in na de laatste dag dat u een bezwaar kunt indienen. De gemeente heeft de behandeling van uw bezwaar overgedragen aan de bezwaarschriftencommissie.
  • De gemeente mag de beslistermijn met 6 weken verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
  • Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Het beroepschrift stuurt u binnen 6 weken na de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing naar de rechtbank.

Verzoek voorlopige voorziening

  • U kunt het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan digitaal of schriftelijk. De brief kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
  • U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.
  • Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.