Meldpunt calamiteiten en geweldsincidenten Wmo

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente. Alle calamiteiten en geweldsincidenten moeten na constatering binnen 3 werkdagen gemeld worden bij de toezichthouder Wmo.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een "niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening, en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid" (Definitie uit de Wmo 2015). Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt.
  • Een suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg. Bijvoorbeeld als er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt.
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt.
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Wat is een geweldsincident?

Een geweldsincident is ernstig grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • lichamelijk of geestelijk geweld
  • het plegen van ontucht

door hulpverleners of andere cliënten. Dit kan zowel op een locatie van de aanbieder zijn of daarbuiten, zoals bij de cliënt thuis. 

Onder hulpverleners worden verstaan: professionals of vrijwilligers. Deze vrijwilliger staat onder de verantwoordelijkheid van de professional of de cliënt. 

Melding doen

Via de onderstaande knop kunt u een melding doen.

Na ontvangst van de melding neemt de toezichthouder contact met u op en met de betreffende gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan een onderzoek opgestart worden door de aanbieder of de toezichthouder. Van het onderzoek wordt vervolgens een rapport opgesteld. In het rapport staat of en zo ja welke verbetermaatregelen er genomen moeten worden. De toezichthouder zal toezien op de naleving van deze maatregelen. 

Melding doen

Andere toezichthoudende instanties

Heeft u als Wmo aanbieder cliënten onder uw hoede vanuit een andere financieringsvorm? (Bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.) Dan dient er bij de relevante toezichthoudende instanties een melding gedaan te worden (bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Inspectie Jeugdzorg).