Verzuim leerplicht

 • Als een jongere tussen de 5 en 18 jaar niet op school is zonder een geldige reden heet dit ongeoorloofd verzuim.
 • Er zijn verschillende soorten verzuim. De ouders / verzorgers lopen in alle gevallen gevaar om een proces-verbaal te krijgen. Soms sturen we de leerling naar bureau Halt. Bij een proces-verbaal beslist het Openbaar Ministerie over de zaak.

 • Als een leerling niet staat ingeschreven op een school en geen vrijstelling (afgesproken dat hij/zij niet naar school hoeft) heeft, heet dit absoluut verzuim.
 • Een leerplichtambtenaar komt in deze situatie direct in actie om te bekijken wat er aan de hand is en bespreekt de mogelijkheden met de ouders/verzorgers en eventueel de jongere.

 • Als een jongere staat ingeschreven op een school en niet naar school komt, heet dit relatief verzuim. Er zijn 2 soorten:
  • Geoorloofd verzuim: de jongere is niet op school, maar heeft hiervoor een geldige reden. Denk hierbij aan verlof. Bij zorgwekkend ziekteverzuim schakelt de school de schoolarts in.
  • Ongeoorloofd verzuim: de jongere is zonder geldige reden niet op school. Een school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerlingzaken, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
 • Leerlingzaken gaat met de jongere en eventueel ouders/verzorgers in gesprek om het verzuim te bespreken. 

 • Als er geen toestemming is verleend door de schooldirecteur of leerplichtambtenaar en de jongere neemt toch verlof, dan is er sprake van luxe verzuim.
 • Een school is verplicht om luxe verzuim te melden bij Leerlingzaken, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).